Intent de comunicació amb presos bascos

Text en català:

Des del Grup de Suport a Presxs, de Lleida, vam trobar interessant fer arribar la proposta de lluita col·lectiva i les 12 reivindicacions a presos bascos, els quals es troben dispersats per moltes de les presons de l’Estat (a banda dels que estan a Portugal o a França). Vam pensar que ja que tristament formen un gruix considerable de les persones preses, i que molts d’ells i elles afronten condemnes elevades i amb condicions estrictes, lluny dels seus nuclis de suport, podia ser interessant que tinguessin la possibilitat de participar d’aquesta proposta de lluita i els debats que en sorgeixen, o almenys, conèixer-la i saber les accions que s’estan duent a terme, i animar-los a intercanviar opinions o a formar part del diàleg. Cal dir que aquest intent ja el van dur a terme fa temps companyes de Gasteiz.

Al ser tant considerable el nombre de persones, vam decidir enviar aquesta proposta de lluita col·lectiva, els 12 punts i un text explicatiu escrit en euskera, a uns 150 presos i preses, mirant especialment que les nostres cartes arribessin almenys a una persona de cada centre reclusió de l’Estat, i que hi hagués un percentatge igual d’homes i dones.

Al cap de dos mesos d’aquell enviament, hem rebut resposta de 3 persones. I hem vist oportú explicar la situació que s’ha donat. Les 3 persones, que es troben en diferents centres, ens comenten que no han rebut la nostra carta i ni tan sols saben de què tractava. Simplement se’ls ha notificat des d’Institucions Penitenciaries que se’ls ha retingut la carta, ja que es considera que aquesta «atempta contra el bon funcionament del centre penitenciari i que el contingut de la mateixa no pot entregar-se per raons de seguretat». En una de les cartes hi ha un escrit d’un familiar d’una d’aquestes persones, on ens alerta que la nostra carta està sent investigada a l’Audiència Nacional.

Per tot això hem vist oportú realitzar aquest comunicat. Per a denunciar el control total en les comunicacions d’aquestes persones. I les restriccions severes en quan a les informacions que se’ls fan arribar, encara que aquestes informacions no tinguin a veure ni amb el seu cas, ni en cap acció suposadament «violenta». Simplement se’ls nega la possibilitat de rebre paraules de l’exterior que institucions penitenciaries i/o els carcellers relacionen amb organització, lluita o solidaritat. Aprofitem per denunciar també com no només se’ls vigila i nega qualsevol informació, sinó com les persones o grups que intenten fer aquest apropament són estudiats i controlats.

Solidaritat amb les preses i presos bascos!   Solidaritat amb totes les preses i presos!

7.11.2018

Texto en castellano:

Desde el Grupo de apoyo a presxs, de Lleida, encontramos interesante hacer llegar la propuesta de lucha colectiva y las 12 reivindicaciones a presos bascos, los cuales se encuentran dispersados por muchas de las cárceles del Estado (además de los que están en Portugal o Francia). Pensamos que ya que tristemente forman un grueso considerable de las personas presas, y que muchos de ellos y ellas afrontan condenas elevadas y con condiciones estrictas, lejos de sus núcleos de apoyo, podía ser interesante que tuvieran la posibilidad de participar de esta propuesta de lucha y los debates que surgen, o al menos, conocerla y saber las acciones que se están llevando a cabo, y animarles a intercambiar opiniones o formar parte del diálogo. Hay que decir que este intento ya lo llevaron a cabo hace tiempo compañeras de Gasteiz.

Al ser tant considerable el número de personas, decidimos enviar esta propuesta de lucha colectiva, los 12 puntos y un texto explicativo escrito en euskera, a unos 150 presos y presas, mirando especialmente que nuestras cartas llegaran al menos a una persona de cada centro reclusión del Estado, y que hubiera un porcentaje igual de hombres y mujeres.

Al cabo de dos meses de aquel envío, hemos recibido respuesta de 3 personas. Y hemos visto oportuno explicar la situación que se ha dado. Las 3 personas, que se encuentran en diferentes centros, nos comentan que no han recibido nuestra carta y ni siquiera saben de qué trataba. Simplemente se les ha notificado desde Instituciones Penitenciarias que se les ha retenido la carta, ya que se considera que esta «atenta contra el buen funcionamiento del centro penitenciario y que el contenido de la misma no puede entregarse por razones de seguridad ». En una de las cartas hay un escrito de un familiar de una de estas personas, donde nos alerta que nuestra carta está siendo investigada en la Audiencia Nacional.

Por todo esto hemos visto oportuno realizar este comunicado. Para denunciar el control total en las comunicaciones de estas personas. Y las restricciones severas en cuanto a las informaciones que les hacen llegar, aunque estas informaciones no tengan que ver ni con su caso, ni con ninguna acción supuestamente «violenta». Simplemente se les niega la posibilidad de recibir palabras del exterior que instituciones penitenciarias y / o los carceleros relacionan con organización, lucha o solidaridad. Aprovechamos para denunciar también como no sólo se les vigila y niega cualquier información, sino como las personas o grupos que intentan hacer este acercamiento son estudiados y controlados.

Solidaridad con las presas y presos bascos! Solidaridad con todas las presas y presos!

07/11/2018